เอกสารให้ความรู้ : คู่มือวางแผนการเงิน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

1. เงินทองต้องวางแผน ตอน สุขเงิน สร้างได้ Download 2. วางแผนการออมสม่ำเสมอ Download 3. องค์กรสร้างสุขทางการเงิน Download 4. เกษียณสบาย สไตล์วัยเก๋า Download 5. 4 รู้… สู่ความมั่นคงยามเกษียณ Download 6. สมุดบัญชีรายได้ – ค่าใช้จ่าย Download 7. เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน Download 8. คู่มือปลูกเงินให้งอกเงย Download 9. สร้างสุขวัยเกษียณด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Download 10. คู่มือสร้างสุขวัยเกษียณ Download 11. มนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้ Download 12. Continue Reading →

งานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์โครงการ “บริษัทเกษียณสุข”

งานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข”    ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บลจ.) ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร่วมสนับสนุนให้พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ โดยใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณามอบนายโยธิน Continue Reading →