คณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.พระนคร

อธิการบดี ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
นายมนตรี  รัตนวิจิตร กรรมการ
นายธนาวุฒิ  นิลมณี กรรมการ
นายประกอบ  ชาติภุกต์ กรรมการ
นายอานันต์  โรจนตันติกุล กรรมการ
นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น กรรมการ
นางสาวเจนตา แก้วลาย กรรมการ
นายโยธิน หนูแดง กรรมการ
นายแสงเมือง มีสา กรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้างานสวัสดิการ ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวตติยา ผาสุข ผู้ช่วยเลขานุการ