ติดต่อเรา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 – 665 – 3777 ต่อ 6061 – 6066        

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย แบบการขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (โดยไม่ลาออกจากงาน) แบบการเปลี่ยนอัตราเงินสะสมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงและรวมข้อมูลสมาชิก แบบแจ้งความประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทุน แบบคำขอขยายระยะเวลาการคงเงิน ขอรับเงินที่คงไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แบบคำขอรับเงินเป็นงวดสำหรับกรณีสมาชิกเกษียณอายุหรือออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ แบบคำขอโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แบบคำขอรับเงินที่คงไว้ในกองทุนเป็นงวด แบบคำขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการคงเงิน และการรับเงินเป็นงวด          

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.พระนคร       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บออมเงินเพื่อให้ลูกจ้างใช้จ่ายตอนเกษียณอายุและถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาจาก: ลูกจ้างหรือสมาชิก ซึ่งถูกหักเงินส่วนหนึ่งจากค่าจ้างเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน หรือที่เรียกว่า “เงินสะสม” นายจ้าง ซึ่งจะจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน นอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้าง โดยเงินส่วนนี้จะเรียกกันว่า “เงินสมทบ”       เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่จะนำเงิน    ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อหาผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่รับได้หรือตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้างและบริษัทจัดการโดยเด็ดขาด และจะต้องนำไปจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ลูกจ้างหรือสมาชิกจึงสามารถมั่นใจได้ว่าแม้นายจ้างหรือบริษัทจัดการจะปิด กิจการลง เงินจำนวนนี้ก็ยังถือเป็นของลูกจ้างหรือสมาชิกทั้งหมดโดยไม่ผูกพันธ์กับภาระหนี้สินใดๆ ของบริษัทนายจ้าง Continue Reading →

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.พระนคร ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2558          

คณะกรรมการ

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.พระนคร อธิการบดี ประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กรรมการ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ นายมนตรี  รัตนวิจิตร กรรมการ นายธนาวุฒิ  นิลมณี กรรมการ นายประกอบ  ชาติภุกต์ กรรมการ นายอานันต์  โรจนตันติกุล กรรมการ นางสาวจรัสพิมพ์  วังเย็น กรรมการ นางสาวเจนตา แก้วลาย กรรมการ นายโยธิน หนูแดง Continue Reading →

ความเป็นมา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.พระนคร               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ และเป็นหลักประกันให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกองทุน กรณีถึงแก่กรรม ลาออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน               ซึ่งมีการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน โดยการจัดประชุมและเชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด Continue Reading →