ติดต่อเรา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
งานสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล
399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 – 665 – 3777 ต่อ 6061 – 6066

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *