ความเป็นมา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.พระนคร

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยขึ้น  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ และเป็นหลักประกันให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกองทุน กรณีถึงแก่กรรม ลาออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน

              ซึ่งมีการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน โดยการจัดประชุมและเชิญบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เข้ามานำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยทราบ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และให้พนักงานมหาวิทยาลัยคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย ได้เลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ มีมติให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด) เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ โดยจดทะเบียนเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เริ่มรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และเริ่มนำส่งเงินเข้ากองทุนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557