กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร.พระนคร

      กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บออมเงินเพื่อให้ลูกจ้างใช้จ่ายตอนเกษียณอายุและถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง ที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาจาก:

  1. ลูกจ้างหรือสมาชิก ซึ่งถูกหักเงินส่วนหนึ่งจากค่าจ้างเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน หรือที่เรียกว่า “เงินสะสม”
  2. นายจ้าง ซึ่งจะจ่ายเงินอีกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน นอกเหนือจากการจ่ายเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้าง โดยเงินส่วนนี้จะเรียกกันว่า “เงินสมทบ”

      เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่จะนำเงิน    ไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อหาผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่รับได้หรือตามนโยบายการลงทุน โดยกองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้างและบริษัทจัดการโดยเด็ดขาด และจะต้องนำไปจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ลูกจ้างหรือสมาชิกจึงสามารถมั่นใจได้ว่าแม้นายจ้างหรือบริษัทจัดการจะปิด กิจการลง เงินจำนวนนี้ก็ยังถือเป็นของลูกจ้างหรือสมาชิกทั้งหมดโดยไม่ผูกพันธ์กับภาระหนี้สินใดๆ ของบริษัทนายจ้าง

      เงินสะสม (ส่วนของลูกจ้าง/สมาชิก) คือ เงินที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนซึ่งจะถูกหักจากเงินค่าจ้าง ตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนของแต่ละนายจ้าง ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้าง

      เงินสมทบ (ส่วนของนายจ้าง) คือ เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นประจำทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนของแต่ละนายจ้าง ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของเงินค่าจ้าง