การสมัครและสิทธิประโยชน์

การรับสมัครสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 1. คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก : ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว
 1. วิธีการสมัคร : ผู้มีสิทธิสมัครให้กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กําหนด ( สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th ) และแนบสําเนาสัญญาจ้างพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ ส่งให้กองบริหารงานบุคคล
 1. สมาชิกสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมเองได้ ตั้งแต่ร้อยละ 3 – 15 ของค่าตอบแทน และมหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบ ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าตอบแทน
 1. สมาชิกสามารถเลือกหนึ่งแผนการลงทุนจากภายใน 4 แผน ได้แก่

แผนที่ 1  ตราสารหนี้ 100%
แผนที่ 2  ตราสารหนี้ 90% ตราสารทุน 10%
แผนที่ 3  ตราสารหนี้ 80% ตราสารทุน 20%
แผนที่ 4  ตราสารหนี้ 70% ตราสารทุน 30%

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนและเปลี่ยนอัตราเงินสะสมของสมาชิกได้ 1 ครั้ง ต่อปี คือ ระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ และจะมีผลเปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

 1. การสิ้นสุดสมาชิก :
  • พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
  • ลาออกจากกองทุน
  • กองทุนยกเลิก
 1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี ชั้น 4 โทรศัพท์ 02 – 665- 3777 ต่อ 6061 – 6066
 1. เมื่อสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพ จะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสมเต็มจำนวนในทุกกรณี
 1. สิทธิในการรับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
 • กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 31 มกราคม 2557 และสมัครเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจาก   เงินดังกล่าวตามเกณฑ์ดังนี้
อายุงาน ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
น้อยกว่า 2 ปี 0
ครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี 50
ครบ 5 ปี ขึ้นไป 100
 • กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 31 มกราคม 2557 และสมัครเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจาก เงินดังกล่าวตามเกณฑ์ดังนี้
อายุงาน ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
น้อยกว่า 2 ปี 0
ครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี 50
ครบ 5 ปี ขึ้นไป 100
 1. เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท สำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของค่าจ้าง และไม่เกิน 490,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมกับเงินได้ที่เสียภาษี