งานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์โครงการ “บริษัทเกษียณสุข”

งานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้สมัครเข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข”    ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บลจ.) ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ร่วมสนับสนุนให้พนักงานมีเงินใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ โดยใช้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศเจตนารมณ์โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้พิจารณามอบนายโยธิน Continue Reading →